Polityka prywatności RODO

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje się, że:

1) Administratorem danych osobowych jest michalszafranski.pl Michał Szafrański z siedzibą w Nieznanowice 15, 29-100 Włoszczowa, zwany dalej „Administratorem”.
2) Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych możliwy za pośrednictwom adresu e-mail : kontakt@teleopiekuni.pl
3) Podstawami prawnymi przetwarzania osobowych podopiecznego są:
a) art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dodatkowo podane dane osobowe o stanie zdrowia na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody obejmującej cel przetwarzania,
b) art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, co oznacza, że Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dodatkowo podane dane osobowe na podstawie Pani/Pana wyraźniej zgody obejmującej cel przetwarzania,
c) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO niezbędność do wykonania umowy związanej z udostępnieniem podopiecznemu Teleopieki oraz korzystaniem z serwisu teleopiekuni.pl,
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie podopiecznemu świadczenia w postaci całodobowej usługi Teleopieki na warunkach zawartych w treści Umowy teleopieki.
5) Administrator może przekazywać dane osobowe podopiecznego następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:
a) kancelariom prawnym,
b) operatorom telekomunikacyjnym lub operatorom pocztowym,
6) Administrator nie przekazuje danych osobowych poza EOG. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przez cały okres trwania projektu oraz po ustaniu tego celu przez czas określony w przepisach nakładających na Administratora obowiązek archiwizowania dokumentów a także przez czas niezbędny do egzekwowania roszczeń lub obroną przed ewentualnymi roszczeniami.
7) W każdym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych osobowych. Wycofanie zgody skutkuje brakiem możliwości dalszego ich przetwarzania w zakresie i celu określonym w uprzedniej zgodzie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
8) Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) prawo do żądania usunięcia danych w przypadku cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a także odnośnie danych, które są przetwarzane niezgodnie z prawem albo nie są niezbędne dla realizacji celów, dla których zostały zebrane,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (wstrzymania operacji na danych stosownie do złożonego wniosku),
e) prawo do sprzeciwu w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f) prawo do żądania przeniesienia danych do innego administratora.
9) Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać wynikają z przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (RODO i przepisów krajowych). To, z którego uprawnienia może Pan/Pani skorzystać zależeć będzie w szczególności od podstawy prawnej i celu przetwarzania Pani/Pana danych i będzie przedmiotem rozstrzygnięcia przez Administratora w ramach rozpatrywania ewentualnego wniosku o skorzystanie, z któregoś z w/w praw.
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
11) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymaganych przez Administratora dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania przez Panią/Pana wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 4.
12) Administrator nie dokonuje profilowania użytkowników z wykorzystaniem ich danych osobowych.

  1.